Warunki umowy

 

WARUNKI UMOWY
UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

I. Zawarcie umowy
Przed zawarciem umowy w imprezie turystycznej organizator zobowiązuje się do udzielenia Klientom informacji w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych, informacji o przepisach paszportowych, wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.

II. Warunki płatności
Przy zawarciu umowy Klient zobowiązuje się do wpłaty nalezności w całości lub w ratach w wysokości i terminach ustalonych z Organizatorem wysokości.

III. Zmiana umowy z Klientem i odwołanie imprezy
Organizator imprezy który zmuszony jest z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki umowy z Klientem lub zmienić termin wyjazdu- niezwłocznie go o tym informuje. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji poinformować organizatora o przyjęciu zmian bądź odstąpieniu od umowy. W tej sytuacji w przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń.
Odwołanie wyjazdu może nastąpić również z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby chętnych niż liczba minimalna określona w umowie kupna wycieczki lub z powodu siły wyższej, czyli np. złe warunki atmosferyczne, które trudno było przewidzieć (wybuch wulkanu, który zanieczyścił atmosferę pyłem i zablokował możliwość latania nad określonym rejonem; powódź czy huragan).

IV. Ubezpieczenia
Wszyscy uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w wybranym przez Organizatora Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Klient ma możliwość zapoznać się w Biurze Podróży przed wyjazdem.

V. Reklamacje
1. W przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez organizatora klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do organizatora. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony o czym organizator informuje Klienta.

VI. Rezygnacja z imprezy
1. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia Klienta. W przypadku rezygnacji Klient zobowiązany jest do zapłaty odstępnego którego wysokość uzależniona jest od faktycznie poniesionych przez organizatora kosztów, chyba że szczegółowe warunki oferty przewidują okres bezpłatnego odwołania zamówienia.
2. Klient ma prawo do zawarcia z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w udziale w imprezie turystycznej. Oferta firmy ubezpieczeniowej udostępniona jest u organizatora.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych „RAMIS-BORT” i przetwarzanie ich dla celów związanych z organizacją imprezy.
2. „RAMIS-BORT” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z zaleceniami Ustawy o Ochronie danych osobowych i oświadcza, iż dane te nie będą udostępniane na zewnątrz.
3. Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych, oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
2. Wszelkie spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie bądź przez sąd.
3. PTT „RAMIS-BORT” Biuro Podróży w Białymstoku posiada zezwolenie na organizację imprez turystycznych nr 043/99 wydane przez Wojewodę Podlaskiego w Białymstoku oraz ubezpieczenie organizatora turystyki przez TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” W WARSZAWIE.