Wizy wycieczki Białoruś z Białegostoku


Informacje na temat wjazdów na Białoruś

BIAŁORUŚ- RUCH BEZWIZOWY
MAPA STREF BEZWIZOWYCH

Od 1.01.2018 na Białoruś można wjechać bez wizy.
W tej chwili na podstawie Dekretu nr 462 Prezydenta Białorusi bez wizy, w celu turystycznym przebywać będzie można w dwóch wyznaczonych obszarach Białorusi:
1. strefa "Grodno" obejmująca cały rejon grodzieński.
2. strefa "Brześć" obejmująca rejon brzeski, żabinkowski, kamieniecki (także Puszcza Białowieska), prużański, rejon świsłocki (administracyjnie należy do obwodu grodzieńskiego).

Ad. 1
Do Grodna bez wizy można wjechać przez następujące przejścia graniczne:
Rudawka- Lesnaja (drogowe- z Polski),
Kuźnica Białostocka-Bruzgi (drogowe- z Polski),
Švendubrė- Privalka (drogowe- z Litwy),
Raigardas- Privalka (drogowe- z Litwy),
Kuźnica Białostocka- Bruzgi (kolejowe- z Polski)
port lotniczy w Grodnie (lotnicze) 

Ad. 2
Do Brześcia bez wizy można wjechać przez następujące przejścia graniczne:
Terespol- Brześć (drogowe oraz kolejowe- z Polski),
Sławatycze - Domaczewo (drogowe- z Polski),
Połowce- Pieszczatka (drogowe- z Polski),
Białowieża- Piererow (tylko ruch pieszy i rowerowy),
port lotniczy w Brześciu (lotnicze)

Maksymalny okres pobytu w celu turystycznym w w/w strefach wynosi 10 dni kalendarzowych, nie dłużej jednak niż okres na który nabywa się usługi turystyczne potwierdzone odpowiednim voucherem. Voucher ten można otrzymać w naszym biurze. W celu wydania dokumentu niezbędne jest przekazanie następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko;
- data urodzenia;
- obywatelstwo;
- seria i numer paszportu.


Informacje na temat wjazdów do Rosji.

ABY UZYSKAĆ WIZĘ DO ROSJI NALEŻY POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. paszport ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży do Rosji
2. wypełniony wniosek wizowy
3. zdjęcie paszportowe wg wymogów konsulatu Federacji Rosyjskiej (o wymiarach 3.5 x 4.5 cm, wykonaną nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego)


+ w zależności od poszczególnych wniosków wizowych:

WIZY TURYSTYCZNE:
4. Voucher turystyczny, a także potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.
5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.
Wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawiana maksymalnie na okres do 30 dni. Cel podróży: wycieczki do Rosji i zwiedzanie, wyjazdy w góry, wizyty na targach, wizyty u rodziny lub znajomych, załatwianie spraw prywatnych.

WIZY SŁUŻBOWE:
4. Zaproszenie od właściwego zapraszającego organu rosyjskiego (oryginał lub kopię), a także oryginał pisma kierującego właściwego organu państwa członkowskiego UE, potwierdzającego, że wnioskodawca jest członkiem delegacji.
Jedno lub dwukrotna wiza wystawiana
jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza na okres do 1 roku wystawiana jest pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy i ogólnego czasu pobytu w Rosji nie przekraczającego 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

WIZY BIZNESOWE:
4. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę  prawną,  zarejestrowaną  na  terenie  Federacji   Rosyjskiej,  lub zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy. Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:
- nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji i t.d.;
- adres prawny;
- NIP;
- cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
- podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;
- dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.
Jedno lub dwukrotna wiza biznesowa wystawiana jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza wystawiana jest na okres do 3 lat, pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

WIZY PRYWATNE:
4. Zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa.
5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.
Wiza prywatna (jedno lub dwukrotna) wystawiana jest na okres do 90 dni lub wielokrotna (w zależności od zaproszenia) - do 1 roku. W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię).  W tym celu wyjazdu wystawiana wiza jednokrotna na okres do 10 dni;

UWAGI:
* W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

* Poczynając od dnia 1 września 2012 roku rosyjskie urzędy konsularne w Polsce będą przyjmować wyłącznie elektroniczne wnioski wizowe wypełnione w języku rosyjski bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru


OPŁATY za rozpatrywanie wniosku wizowego
do 10 dni roboczych (tryb zwykły), 3 dni robocze (tryb ekspresowy):
___________________________________________________________________________
- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa: 154 zł/ 307 zł ex.
- wiza prywatna jednokrotna: 198 zł/ 348 zł ex.
- wiza prywatna dwukrotna: 285 zł/ 538 zł ex.
- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy: 195 zł/ 348 zł ex.
- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy: 506 zł/ 980 zł ex.
- wiza na działalność kulturalną, naukową, artystyczną, sportową, wymiany młodzieżowe, programy wymiany samorządów, etc.: 0 zł
/ 307 zł ex.
- wiza na studia: 0 zł
- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie): 0 zł
- wiza dla osób, odwiedzających groby bliskich krewnych
: 0 zł
- przeniesienie wizy do nowego paszportu: 95 zł
+ obowiązkowa opłata podawcza: 25 EURO

OPŁATA ZA POŚREDNICTWO WIZOWE I PRZESYŁKI KURIERSKIE: 150 ZŁ

WYPEŁNIONE WNIOSKI WIZOWE MOŻNA SKŁADAĆ W NASZYM BIURZE.